Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Zasady udostępniania informacji publicznej

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie)

 

DZIAŁ XI

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

§ 93

 

1.   Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

2.   Udostępnieniu podlega każda informacja publiczna z obszaru działania Izby, do której prawo nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, przepisach o ochronie innych tajemnic oraz w innych ustawach.

 

§ 94

 

1.   Informacje publiczne udostępniane są w drodze:

1)   ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)   zamieszczania informacji publicznych na stronach internetowych Izby,

3)   wglądu do dokumentów:

a) z posiedzeń Kolegium Izb,

b) będących w posiadaniu Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń,

c)przechowywanych w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej – w tym związanych z zakończonym postępowaniem kontrolnym ( postępowanie uważa się za zakończone z upływem terminu na złożenie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych – 14 dni od otrzymania przez jednostkę kontrolowaną wystąpienia pokontrolnego).

2.   Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 odbywa się bez konieczności złożenia wniosku. Zapoznanie się z udostępnionymi dokumentami odbywa się w obecności pracownika Izby.

3.   Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Izby jest udostępniana na pisemny wniosek, w którym należy określić zakres i formę przekazania informacji. Wnioskodawca powinien być poinformowany o możliwości złożenia wniosku wg wzoru. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

4.   Informacja publiczna, która może być udostępniona bezzwłocznie, udostępniana jest w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności zachowania wymogów określonych w ust. 3.

 

§ 95

 

1.   Wnioski mogą być składane w sekretariacie Izby oraz w sekretariacie Zespołu Zamiejscowego.

2.   Koordynator Zespołu Zamiejscowego informuje prezesa Izby lub jego zastępcę o otrzymaniu wniosku w sprawie dostępu do informacji publicznej.

 

§ 96

 

1.   Każdy wniosek jest rejestrowany.

2.    Rejestr centralny wniosków prowadzony jest przez Biuro Izby.

3.   Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.

4.   Wniosek o udostępnienie informacji jest bezzwłocznie przekazywany do odpowiedniego Wydziału lub do Zespołu Zamiejscowego.

 

§ 97

 

1.   Po wpłynięciu wniosku do Izby, naczelnik Wydziału lub koordynator Zespołu Zamiejscowego wyznacza pracownika do przygotowania projektu informacji.

2.   Informacje publiczne winny być opatrzone pieczęcią Izby oraz zawierać imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób, które ją wytworzyły lub odpowiadają za jej treść, dane określające tożsamość osoby, która udostępniła informacje oraz datę udostępnienia.

 

§ 98

 

1.   Udostępnianie informacji następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7.

2.   Dniem złożenia wniosku jest data jego wpływu do Izby.

3.   W przypadku udostępnienia informacji, która może być udostępniona bezzwłocznie w formie ustnej i pisemnej bez pisemnego wniosku, postanowienia § 97 stosuje się odpowiednio.

4.   Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

5.   Informacja udostępniana jest w sposób i w formie określonej we wniosku.

6.   W przypadku braku możliwości udostępnienia informacji w formie określonej we wniosku, prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia o

    tym wnioskodawcę, wskazując przyczyny oraz możliwe sposoby i formy jej udostępnienia.

7.   Jeżeli wnioskodawca w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust.6, nie złoży wniosku w sprawie udostępnienia informacji w sposób i w formie wskazanych w powiadomieniu, prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

8.   W przypadku, gdy wnioskodawca zwróci się o udostępnienie informacji w sposób wymagający poniesienia dodatkowych kosztów, powinien być poinformowany w ciągu 14 dni o wysokości opłaty związanej z kosztami wynikającymi ze sposobu udzielenia informacji.

9.    Udostępnienie informacji w sytuacji określonej w ust. 8 następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

 

 

§ 99

 

1.   Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji, którą wydaje Prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona.

2.   Do decyzji, o których mowa w ust. 1 stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z tym, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także elementy wskazane w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.).

 

 

 

§ 100

 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania, rozpatruje prezes Izby.

 

§ 101

 

Odpowiedź na skargę złożoną do wojewódzkiego sądu administracyjnego, o której mowa w art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przygotowują osoby wyznaczone przez prezesa Izby.

 

§ 102

 

1.   Kierownik Biura Izby zobowiązany jest do umożliwienia kopiowania i przesyłania informacji publicznej.

2.   Koszty kopiowania i przesyłania informacji w sposób określony w ust. 1 ponosi wnioskodawca.

3.   Zasady kalkulacji kosztów określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY

 

Imię i nazwisko

...............................................

Adres

...............................................

nr telefonu

...............................................

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

? dostęp do informacji

w siedzibie Izby (Zespołu Zamiejscowego w .............................................)**

— możliwość przeglądania

? przekazanie informacji:

? jako kserokopii

? w formie elektronicznej, na nośniku elektromagnetycznym:

? dyskietka 3,5”

? CD

Sposób przekazania informacji:

Przesłanie informacji do skrzynki poczty elektronicznej pod adres

.....................................................................................................

Przesłanie informacji pocztą pod adres***

..................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

? Odbiór osobiście przez wnioskodawcę.

 

                                 ...............................................................

                                  (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

* Proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Wypełnić, jeżeli adres jest inny niż podany wcześniej.

 

 

 

 

   Załącznik nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

 

 

 

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku koszty z tym związane ponosi wnioskodawca. Koszty kopiowania i przesyłania informacji publicznej wynoszą:

        w przypadku kopiowania - w wysokości odpowiadającej kosztom własnym Izby

        w przypadku udostępniania jej na dyskietce lub CD- ROM stanowiących własność Izby w wysokości odpowiadającej cenie nośnika, na którym informacja jest zapisana,

        w przypadku przesłania pocztą – w wysokości odpowiadającej kosztom własnym powiększonym o cenę usługi pocztowej.

Izba każdorazowo przedstawia wnioskodawcy kalkulację poniesionych kosztów.

Opłaty z powyższego tytułu wpłacane są na konto Izby:

NBP O/ Olsztyn  konto : 27101013970058162230000000

lub bezpośrednio w kasie Izby.

 

Załączniki

Wniosek o udost. informacji (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Biuro Izby
Data utworzenia:2004-07-13 13:22:26
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2004-07-13 12:51:01
Opublikował:Prezes Izby
Data publikacji:2004-07-14 11:15:08
Ostatnia zmiana:2017-06-02 14:18:26
Ilość wyświetleń:5827
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij