Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów


ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lipca 2004 r.


w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania


(Dz. U. z dnia 27 lipca 2004 r.)Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) zarządza się, co następuje:§ 1. Ustala się siedziby, liczbę członków kolegium, siedziby zespołów zamiejscowych oraz terytorialny zasięg działania regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej "izbami", w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.


§ 2. 1. Działające w izbie składy orzekające podejmują uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia składów orzekających mogą odbywać się poza siedzibą izby.
2. Uchwały składów orzekających:
  1)   zapadają większością głosów;
  2)   zawierają uzasadnienie;
  3)   podpisuje przewodniczący składu.


§ 3. W izbie tworzy się wydziały:
  1)   kontroli gospodarki finansowej;
  2)   informacji, analiz i szkoleń.


§ 4. 1. Do zadań wydziału kontroli gospodarki finansowej należy w szczególności:
  1)   przeprowadzanie kontroli w podmiotach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanych dalej "jednostkami kontrolowanymi";
  2)   opracowywanie projektu planu kontroli;
  3)   opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.
2. Wydział kontroli gospodarki finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  1)   kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego;
  2)   problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych;
  3)   doraźne, podejmowane w razie potrzeby.
3. Wydział kontroli zabezpiecza i udostępnia kolegium izby dokumenty związane z przeprowadzonymi kontrolami, a także współpracuje przy przygotowaniu raportu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, zwanej dalej "ustawą".
4. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce.
5. Tryb przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.


§ 5. Do zadań wydziału informacji, analiz i szkoleń należy w szczególności:
  1)   przygotowywanie ramowego planu pracy izb;
  2)   opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy izby;
  3)   przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy;
  4)   przygotowywanie informacji, sprawozdań i opinii, o których mowa w art. 10, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 21 ust. 2 ustawy;
  5)   organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek kontrolowanych;
  6)   doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej;
  7)   przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków ustawowych;
  8)   współpraca przy przygotowywaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy;
  9)   opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno-szkoleniowej wydziału.


§ 6. Koordynowaniem zadań kontrolnych, szkoleniowych i informacyjnych w zespołach działających poza siedzibą izby kieruje członek kolegium wyznaczony przez prezesa izby.


§ 7. Podmiot sprawujący nadzór nad izbami w szczególności:
  1)   na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy, opracowuje projekt zbiorczego budżetu izb i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
  2)   informuje Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i prezesów izb o kwotach przyjętych do projektu ustawy budżetowej;
  3)   przygotowuje wnioski o powołanie i odwołanie prezesów izb, ich zastępców oraz członków kolegium.


§ 8. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 3, poz. 34).


§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI


ZAŁĄCZNIK Nr 1


WYKAZ REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH, ICH SIEDZIB, SIEDZIB ZESPOŁÓW ZAMIEJSCOWYCH, LICZBY CZŁONKÓW KOLEGIUM ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA IZB OBRACHUNKOWYCH
 

 
Lp.
Nazwa i siedziba regionalnej izby obrachunkowej Siedziby zespołów zamiejscowych Terytorialny zasięg działania regionalnej izby obrachunkowej Liczba członków kolegium
1
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Płock, Radom województwo mazowieckie 27
2
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku
Łomża, Suwałki województwo podlaskie 13
3
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
Toruń, Włocławek województwo kujawsko-pomorskie 13
4
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku
Słupsk województwo pomorskie 11
5
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
Bielsko-Biała, Częstochowa województwo śląskie 17
6
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
Sandomierz województwo świętokrzyskie 9
7
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Krakowie
Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim województwo małopolskie 17
8
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Lublinie
Biała Podlaska, Chełm, Zamość województwo lubelskie 17
9
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi
Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice województwo łódzkie 17
10
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie
Elbląg województwo warmińsko-mazurskie 11
11
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu
  województwo opolskie 9
12
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu
Kalisz, Konin, Leszno, Piła województwo wielkopolskie 21
13
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Rzeszowie
Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg województwo podkarpackie 17
14
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie
Koszalin województwo zachodniopomorskie 11
15
Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu
Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych województwo dolnośląskie 17
16
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze
Gorzów Wielkopolski województwo lubuskie 9

 


ZAŁĄCZNIK Nr 2


TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI


1. Inspektorzy regionalnej izby obrachunkowej przystępują do wykonywania czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej i imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określającego nazwę jednostki kontrolowanej oraz zakres i orientacyjny czas trwania kontroli.
2. Imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli wystawia prezes izby lub jego zastępca.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej, a także poza siedzibą, szczególnie gdy wymaga tego badanie zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
4. Czynności kontrolne przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej.
5. Inspektor dokonuje ustaleń kontroli na podstawie dokumentacji gospodarki finansowej i rzeczowej oraz zgromadzonych w toku kontroli informacji.
6. Dokumentacja zbierana w czasie kontroli przechowywana jest w warunkach uniemożliwiających dostęp do niej osobom nieupoważnionym.
7. Podczas czynności kontrolnych inspektor może informować kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzonych w toku kontroli uchybieniach i nieprawidłowościach.
8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Protokół kontroli powinien zawierać:
  1)   nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,
  2)   imię, nazwisko i stanowisko służbowe inspektora oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
  3)   datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej,
  4)   określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  5)   imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, skarbnika (głównego księgowego) oraz osób udzielających informacji,
  6)   przebieg i wyniki czynności kontrolnych,
  7)   stwierdzone podczas kontroli fakty stanowiące podstawę do oceny działalności jednostki kontrolowanej w zakresie zgodności z prawem, a w szczególności konkretne nieprawidłowości, z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków oraz wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
  8)   informację o sporządzeniu załączników do protokołu oraz ich wyszczególnienie,
  9)   informację o powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy,
  10)  dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu,
  11)  datę i miejsce podpisania protokołu,
  12)  podpis inspektora przeprowadzającego kontrolę i kierownika jednostki kontrolowanej oraz skarbnika (głównego księgowego) lub ich zastępców na każdej stronie protokołu.
10. Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor kontroli może zwołać w siedzibie jednostki kontrolowanej naradę w celu omówienia wyników kontroli, ustalając jej termin i uczestników.

Metadane

Źródło informacji:Biuro Izby
Data utworzenia:2008-03-17 13:59:41
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2008-03-17 14:26:59
Opublikował:Prezes Izby
Data publikacji:2008-03-17 15:41:34
Ostatnia zmiana:2012-08-27 14:01:14
Ilość wyświetleń:2386

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij