Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Regulamin organizacyjny Izby

Załącznik do Uchwały Nr 0102-72/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Olsztynie z dnia 03 kwietnia 2014r.

 

 

REGULAMIN

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W OLSZTYNIE

 

DZIAŁ I

ZASADY ORGANIZACJI

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 

§ 1

 

Wewnętrzny regulamin organizacyjny Izby, zwany dalej „regulaminem”, określa strukturę organizacyjną, zasady działania organów i tryb pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, zwanej dalej Izbą.

 

§ 2

 

Izba działa na podstawie:

1)   ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.1113 ze zm.),

2)   rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz.1747),

3)   rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. Nr 10, poz. 93),

4)   rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. Nr 130, poz. 1396 ze zm.),

5)   ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

6)   niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

 

Regulamin określa w szczególności:

1)   strukturę organizacyjną Izby,

2)   zasady działania Kolegium Izby,

3)   zasady działania Prezesa Izby, Składów orzekających, Komisji do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika oraz ich zadania,

4)   zakresy działania wydziałów i biura Izby,

5)   zasady udostępniania informacji publicznych.

 

Rozdział II

Struktura Organizacyjna Izby

 

§ 4

 

1. Terytorialny zasięg działania Izby obejmuje województwo warmińsko – mazurskie.

2. Siedzibą Izby jest miasto Olsztyn.

3. Poza siedzibą Izby działa Zespół Zamiejscowy w Elblągu.

 

§ 5

 

1.   W ramach Izby działają:

1)   Kolegium Izby,

2)   Prezes Izby,

3)   Składy orzekające,

4)   Komisja do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika,

5)   wewnętrzne komórki organizacyjne:

  a) Wydziały:

     - Kontroli Gospodarki Finansowej,

     - Informacji, Analiz i Szkoleń,

  b) Biuro,

6) samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Prezesowi Izby:

  a) radca prawny,

  b) główny księgowy,

  c) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

2.   Przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie działa Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

§ 6

 

Stosownie do wymienionej struktury ustala się następujące symbole literowe komórek organizacyjnych oraz Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1)   Kolegium Izby                                                                                        - symbol RIO.I.

2)   Prezes Izby                                                                                            - symbol RIO.X.

3)   Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie

dyscypliny finansów publicznych                                                            - symbol RIO.XII.

4)   Składy orzekające:

  a) w Olsztynie                                                                                           - symbol RIO.VIII.

  b) w Zespole  Zamiejscowym w Elblągu                                             - symbol RIO.IV.

5)Komisja do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień

   przez skarbnika (głównego księgowego jednostki

   samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania

   kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika                         - symbol RIO.IX.

6) Zespół Zamiejscowy w Elblągu                                                          - symbol RIO.V.

7) Wydziały:

   a) Kontroli Gospodarki Finansowej                                                     - symbol RIO.II.

   b) Informacji Analiz i Szkoleń                                                               - symbol RIO.III.

8) Biuro                                                                                                        - symbol RIO.VI.

9) radca prawny                                                                                         - symbol RIO.VII.

10) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych                - symbol RIO.XI.

 

 

DZIAŁ II

 

KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 7

 

1.   Organem Regionalnej Izby Obrachunkowej jest Kolegium Izby w skład, którego wchodzą:

1) prezes Izby, jako przewodniczący Kolegium Izby,

2) pozostali członkowie.

2.   Tryb powoływania i odwoływania prezesa oraz członków Kolegium Izby określa ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenia.

 

§ 8

 

Do właściwości Kolegium Izby w zakresie działalności nadzorczej, określonej ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawami: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa, należy:

1)   rozpatrywanie zgodności z prawem uchwał i zarządzeń, podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

a)   procedury uchwalania budżetu i jego zmian,

b)   budżetu i jego zmian,

c)   zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek,

d)   zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

e)   podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa,

f)     absolutorium,

g)   wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,

2)   orzekanie o nieważności uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w całości lub w części oraz ustalanie dotkniętych nieważnością budżetów lub ich części,

3)   orzekanie o nieważności innych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, objętych nadzorem Izby,

4)   ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku nieuchwalenia uchwały budżetowej w terminie przewidzianym przepisami,

5)   ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku niezachowania przez tę jednostkę zasad określonych w art. 242-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

 

 

 

§ 9

 

Do wyłącznej kompetencji Kolegium Izby należy ponadto:

1)     rozpatrywanie odwołań od uchwał składów orzekających,

2)     rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych,

3)     podejmowanie decyzji o sporządzeniu raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, określenie jego zakresu i terminu sporządzenia, wyznaczenie członka Kolegium, odpowiedzialnego za przygotowanie projektu raportu oraz przyjmowanie raportu,

4)     rozpatrywanie zastrzeżeń jednostek samorządu terytorialnego do raportów Izby o stanie gospodarki finansowej,

5)     przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Izby,

6)     uchwalanie ramowego planu pracy Izby,

7)     uchwalanie wniosków do projektu budżetu Izby,

8)     przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy Izby, w tym planu kontroli,

9)     uchwalanie regulaminu organizacyjnego Izby,

10) przeprowadzanie konkursu i wybór kandydata na prezesa Izby,

11) podejmowanie uchwał w sprawie zaopiniowania kandydatów na członków Kolegium Izby,

12) wybór reprezentanta Kolegium Izby do Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w odrębnych przepisach prawa.

 

Rozdział II

Posiedzenia Kolegium Izby

 

§ 10

 

Kolegium Izby obraduje na posiedzeniach.

 

§ 11

 

1.   Posiedzenia Kolegium Izby zwołuje prezes Izby z własnej inicjatywy lub z inicjatywy, co najmniej połowy członków Kolegium Izby.

2.   W razie nieobecności prezesa Izby posiedzenia Kolegium Izby zwołuje zastępca prezesa Izby lub inny upoważniony przez prezesa Izby członek Kolegium Izby.

3.   Posiedzenia Kolegium Izby odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4.   Zwołując posiedzenie Kolegium Izby, prezes Izby ustala porządek obrad, termin i miejsce posiedzenia.

 

§ 12

 

1.   Posiedzenia Kolegium Izby odbywają się w siedzibie Izby.

2.   W razie potrzeby prezes Izby może zarządzić, że posiedzenia Kolegium Izby odbywają się poza siedzibą Izby.

 

 

 

 

§ 13

 

1.   O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad posiedzenia zawiadamia się członków Kolegium Izby najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2.   W sprawach niecierpiących zwłoki możliwe jest ustalenie terminu posiedzenia Kolegium Izby w trybie innym niż określony w ust. 1.

3.   Termin następnego posiedzenia ustala Kolegium Izby w trakcie posiedzenia.

4.   Do zawiadomienia o posiedzeniu Kolegium Izby dołącza się w miarę możliwości niezbędne materiały związane z tematyką posiedzenia.

 

§ 14

 

1.   Obecność członków Kolegium Izby na posiedzeniu jest obowiązkowa.

2.   W razie niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Kolegium Izby niezwłocznie zawiadamia o tym prezesa Izby.

3.   W razie nieobecności w pracy członka Kolegium Izby, zastępuje go inny członek Kolegium Izby wyznaczony przez prezesa Izby lub koordynatora Zespołu Zamiejscowego w Elblągu.

4.   W razie nieobecności w pracy członka Kolegium Izby, trwającej dłużej niż 30 dni, prezes Izby rozdziela jego sprawy pomiędzy pozostałych członków Kolegium Izby.

 

§ 15

 

1.   Członkowie Kolegium Izby mogą zgłaszać prezesowi Izby wnioski w sprawie proponowanego porządku obrad.

2.   Wnioski powinny być zgłaszane w formie pisemnej nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Kolegium Izby. Nie dotyczy to wniosków w sprawach uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego rozpatrywanych w trybie nadzoru oraz innych spraw, o ile Kolegium Izby tak postanowi.

 

§ 16

 

1.   W posiedzeniach Kolegium Izby mają prawo uczestniczyć przedstawiciele podmiotów, których sprawa jest rozpatrywana.

2.   Podmioty, o których mowa w ust. 1 uczestniczą w posiedzeniach Kolegium Izby z możliwością zgłaszania wyjaśnień tylko w czasie, w którym ich obecność jest uzasadniona.

3.   W posiedzeniach Kolegium Izby mogą uczestniczyć również inne osoby na zaproszenie Prezesa. Uczestnictwo ich powinno być uzgodnione z członkami Kolegium Izby.

4.   W posiedzeniach Kolegium Izby uczestniczy radca prawny i naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń.

 

§ 17

 

1.   Posiedzeniu Kolegium Izby przewodniczy prezes Izby.

2.   W razie nieobecności prezesa Izby, posiedzeniu Kolegium Izby przewodniczy zastępca prezesa Izby lub inny upoważniony do tego członek Kolegium Izby.

3.   Przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby w szczególności:

1)   otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie Kolegium Izby po wyczerpaniu porządku obrad,

2)   zarządza przerwy w obradach,

3)   udziela głosu,

4)   zadaje pytania i upoważnia do zadawania pytań,

5)   ustala brzmienie zapisu do protokołu wystąpień przedstawicieli podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana i ogłasza wynik rozstrzygnięcia Kolegium Izby,

6)   podpisuje uchwały podjęte podczas posiedzenia, któremu przewodniczył.

 

§ 18

 

Posiedzenie Kolegium Izby odbywa się w jednym dniu. Jednakże Kolegium Izby może zarządzić przerwę w posiedzeniu i kontynuowanie obrad w innym terminie, o ile jest to uzasadnione.

 

§ 19

 

1.   Kolegium Izby może obradować tylko w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Kolegium Izby (quorum).

2.   W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, przewodniczący Kolegium Izby przerywa obrady i jeżeli nie można uzyskać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia. Uchwały i postanowienia podjęte do tego momentu zachowują moc.

 

§ 20

 

Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Kolegium Izby, uzasadnione ważną przyczyną, wymaga uzgodnienia z przewodniczącym posiedzenia Kolegium Izby.

 

§ 21

 

Przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby wyłącza jawność części lub całego posiedzenia Kolegium Izby, jeżeli przy rozpatrywaniu sprawy mogą zostać ujawnione informacje, których ujawnienie narusza ważne interesy podmiotów lub osób, o których mowa w § 16 ust. 1 i 3 Regulaminu lub ważny interes Państwa.

 

§ 22

 

1.   Po stwierdzeniu quorum przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby stawia wniosek o przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2.   Członek Kolegium Izby może zgłosić wniosek o zmianę proponowanego porządku obrad. Wnioski w sprawie zmiany proponowanego porządku podlegają głosowaniu przez Kolegium Izby.

3.   Porządek posiedzenia obejmuje w szczególności:

1)   przyjęcie protokołu z obrad poprzedniego posiedzenia,

2)   rozpatrzenie projektów uchwał i postanowień Kolegium Izby,

3)   wolne wnioski,

4)   ustalenie terminu następnego posiedzenia, o ile jest to możliwe.

 

§ 23

 

1.   Przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby prowadzi obrady zgodnie z ustalonym i przyjętym przez Kolegium Izby porządkiem obrad, a w szczególności:

1)   udziela głosu według kolejności zgłoszeń,

2)   czuwa nad należytym przebiegiem obrad.

2.   Przedmiotem wystąpień na posiedzeniu mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.

3.   Określa się dopuszczalny czas wystąpień członka Kolegium Izby w rozpatrywanym punkcie obrad do 3 minut jednorazowo. Ograniczenie to nie dotyczy członka sprawozdawcy.

4.   Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przewleka swoje wystąpienie przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby zwraca mu uwagę. Po bezskutecznym zwróceniu uwagi przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby może odebrać głos mówcy.

5.   Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad lub powagę posiedzenia, przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole z posiedzenia.

6.   Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie posiedzenia wniosków, a jeżeli zaistniała taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

7.   Po zamknięciu dyskusji przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby rozpoczyna procedurę głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem głosowania przez przewodniczącego posiedzenia Kolegium Izby.

8.   W czasie rozpatrywania projektu uchwały lub stanowiska Kolegium Izby, przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby w pierwszej kolejności udziela głosu członkowi sprawozdawcy, a następnie pozostałym członkom Kolegium Izby, zgodnie z ust. 1 pkt 1.

9.   Przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby może powtórnie udzielić głosu, nawet z pominięciem kolejności, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy.

10. Przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby może udzielić głosu osobom, o których mowa w § 16 ust. 1 i 3 Regulaminu oraz członkowi sprawozdawcy z pominięciem ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

11. Głosowanie odbywa się nad każdym projektem uchwały lub stanowiskiem Kolegium Izby, o ile Kolegium Izby nie postanowi inaczej.

 

§ 24

 

1.   Wnioskiem formalnym jest wniosek w sprawie:

1) stwierdzenia quorum,

2) ograniczenia czasu wystąpienia,

3) zarządzenia przerwy,

4) zamknięcia listy mówców,

5) zmiany porządku obrad,

6) sposobu lub porządku głosowania,

7) reasumpcji głosowania,

8) wyłączenia członka Kolegium Izby.

2.   W sprawie formalnej przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń w każdym czasie trwania obrad.

3.   Wniosek w sprawie formalnej zgłasza członek Kolegium Izby biorący udział w posiedzeniu. Wniosek ten podlega niezwłocznemu przegłosowaniu przez Kolegium Izby.

 

 

 

 

§ 25

 

W czasie rozpatrywania danego punktu porządku obrad, członek Kolegium Izby obecny na posiedzeniu może złożyć treść swojego wystąpienia lub zdanie odrębne na piśmie do protokołu posiedzenia.

 

 

Rozdział III

Podejmowanie uchwał

 

§ 26

 

1.   Z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska Kolegium Izby mogą wystąpić:

1)   prezes Izby,

2)   członek Kolegium Izby.

2.   Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 1 precyzyjnie formułują treść wniosku o podjęcie uchwały lub stanowiska, a w przypadku badania uchwał (zarządzeń) organów jednostek samorządu terytorialnego jednoznacznie określają, czy jest to wniosek:

1)   o stwierdzenie nieważności badanej uchwały (zarządzenia) w całości lub w części,

2)   o stwierdzenie wydania badanej uchwały (zarządzenia) z naruszeniem prawa,

3)   o uznanie badanej uchwały (zarządzenia) za zgodną z prawem.

3.   Członek Kolegium Izby występując z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie badania zgodności z prawem uchwał (zarządzeń) organów jednostek samorządu terytorialnego jednocześnie określa termin wpływu uchwały (zarządzenia) do Izby oraz wskazuje, czy zachowany został 30-dniowy termin na przeprowadzenie postępowania nadzorczego.

4.   Wnioskodawcy, o których mowa w ust. 1 odpowiadają przed Kolegium Izby za przygotowanie projektów uchwał lub stanowisk wraz z uzasadnieniem zawierającym prawną analizę przytaczanych przepisów, stanowisko doktryny oraz wskazanie rozstrzygnięć kolegiów izb i sądów administracyjnych w analogicznych sprawach.

5.   Wnioskodawca może złożyć wniosek o wycofanie projektu uchwały lub stanowiska Kolegium Izby do przewodniczącego Kolegium Izby najpóźniej na posiedzeniu, na którym projekt ten ma być rozpatrzony.

 

§ 27

 

1.   Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1)   przedmiot uchwały,

2)   podstawę prawną uchwały,

3)   rozstrzygnięcie,

2.   Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.   Do projektu uchwały mogą być dołączone opinie prawne.

 

§ 28

 

Kolegium Izby podejmuje uchwały i zajmuje stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad.

 

§ 29

 

Uchwały Kolegium Izby zawierają:

1)   oznaczenie organu podejmującego uchwałę,

2)   numer kolejny uchwały,

3)   datę podjęcia,

4)   oznaczenie sprawy,

5)   oznaczenie podmiotu, którego sprawa dotyczy,

6)   podstawę prawną,

7)   rozstrzygniecie,

8)   uzasadnienie faktyczne i prawne,

9)   pouczenie o przewidzianych prawem środkach odwoławczych,

10)            podpis przewodniczącego posiedzenia Kolegium Izby.

 

§ 30

 

W głosowaniu na posiedzeniach Kolegium Izby biorą udział wyłącznie członkowie Kolegium Izby.

 

§ 31

 

1.   W głosowaniu jawnym członkowie Kolegium Izby głosują przez podniesienie ręki.

2.   W głosowaniu tajnym członkowie Kolegium Izby głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Izby.

3.   Za głosy oddane uznaje się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

 

§ 32

 

Uchwały Kolegium Izby zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 liczby członków Kolegium Izby, w głosowaniu jawnym o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

 

§ 33

 

1.   Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby.

2.   Głosowanie tajne przeprowadza w sposób zapewniający tajność głosowania wybrana na posiedzeniu komisja skrutacyjna.

3.   Obowiązek zapewnienia tajności głosowania spoczywa na przewodniczącym komisji skrutacyjnej.

4.   Liczba członków i skład komisji skrutacyjnej ustalane są każdorazowo przez Kolegium Izby.

5.   Przewodniczący posiedzenia Kolegium Izby, a w przypadku głosowania tajnego przewodniczący komisji skrutacyjnej, ogłasza wynik głosowania niezwłocznie po jego ustaleniu.

6.   Wynik głosowania jawnego odnotowuje się w protokole z posiedzenia Kolegium, a wynik głosowania tajnego w protokole komisji skrutacyjnej i w protokole z posiedzenia.

 

§ 34

 

1.   Wnioskodawcy, o których mowa w § 26 ust. 1 Regulaminu, przed głosowaniem przedstawiają projekt uchwały lub stanowiska Kolegium Izby, omawiają zgłoszone poprawki wyjaśniając skutki wiążące się z ich uchwaleniem.

2.   Porządek głosowania jest następujący:

1)   w pierwszej kolejności należy głosować poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach; w przypadku przegłosowania poprawki wykluczającej inne poprawki, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie,

2)   w przypadku zgłoszenia do tego samego rozstrzygnięcia kilku poprawek, jako pierwszą głosuje się poprawkę najdalej idącą. Ewentualny spór, co do tego, która z poprawek jest najdalej idąca rozstrzyga przewodniczący posiedzenia.

3.   Głosowanie nad całością uchwały może zostać odroczone na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami projektu i czy są one zgodne z przepisami prawa. W miarę możności głosowanie powinno odbyć się na tym samym posiedzeniu Kolegium Izby, nie później jednak niż na najbliższym posiedzeniu.

4.   Wniosek w sprawie przesunięcia głosowania na najbliższe posiedzenie może wnieść przewodniczący posiedzenia lub członek Kolegium Izby.

5.   W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości Kolegium Izby może dokonać na wniosek przewodniczącego posiedzenia lub członka Kolegium Izby reasumpcję głosowania. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania tajnego.

 

Rozdział IV

Protokół z posiedzenia Kolegium

 

§ 35

 

1.   Z przebiegu każdego posiedzenia Kolegium Izby sporządza się protokół, który stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.

2.   Protokół sporządza pracownik zatrudniony w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń.

3.   Protokół z posiedzenia Kolegium Izby przekazuje się członkom Kolegium Izby na następnym posiedzeniu.

4.   Członkowie Kolegium Izby mają prawo zgłaszać poprawki do protokołu najpóźniej do czasu jego przyjęcia.

5.   Ostateczny tekst protokołu przekazuje się do akt Kolegium Izby w siedzibie Izby oraz Zespołu Zamiejscowego w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Kolegium Izby, na którym protokół przyjęto.

 

§ 36

 

1.   Protokół z posiedzenia Kolegium powinien odzwierciedlać rzeczywisty jego przebieg, a w szczególności zawierać:

1)   numer, datę i miejsce odbywania posiedzenia oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego obrad i protokolanta,

2)   odnotowanie liczby członków Kolegium uczestniczących w posiedzeniu,

3)   uchwalony porządek obrad,

4)   przebieg, w szczególności treść wystąpień lub ich streszczenie, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, treść podjętych rozstrzygnięć oraz treść podjętych w toku posiedzenia postanowień o charakterze proceduralnym,

5)   imiona i nazwiska oraz funkcje przedstawicieli podmiotów, których sprawa jest rozpatrywana i biorących udział w posiedzeniu Kolegium,

6)   przebieg głosowania,

7)   podpis przewodniczącego posiedzenia, pozostałych członków Kolegium Izby i osoby sporządzającej protokół.

2.   Protokóły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi posiedzenia w danym roku i oznaczeniem roku kalendarzowego.

3.   Do protokółu dołącza się:

1)   listę obecności członków Kolegium Izby,

2)   uchwalony porządek posiedzenia,

3)   teksty podjętych uchwał,

4)   oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego posiedzenia.

 

 

Rozdział V

Postępowania szczególne dotyczące postępowań prowadzonych przez Kolegium Izby

 

I Ustalanie budżetów gmin oraz stwierdzanie nieważności uchwał budżetowych.

 

§ 37

 

Wniosek w sprawie ustalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz stwierdzenia nieważności uchwał budżetowych przedstawia na posiedzeniu Kolegium Izby członek sprawozdawca.

 

§ 38

 

1.   Jeżeli organ właściwy w wyznaczonym terminie nie usunie nieprawidłowości, Kolegium Izby orzeka o nieważności uchwały w całości lub części. Przepisy § 37 stosuje się odpowiednio.

2.   Jeżeli organ właściwy w wyznaczonym terminie usunie nieprawidłowości, Kolegium Izby podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia postępowania nadzorczego i przekazuje ją właściwej jednostce samorządu terytorialnego.

 

§ 39

 

W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości lub części, budżet lub jego część dotkniętą nieważnością ustala Kolegium Izby.

 

II Rozpatrywanie odwołań od uchwał składów orzekających.

 

§ 40

 

1.   Od uchwał składów orzekających służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.    

2.   Prezes Izby przekazuje odwołanie do innego składu orzekającego celem merytorycznego przygotowania sprawy i projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

3.   Po rozpatrzeniu odwołania Kolegium Izby podejmuje uchwałę, w której:

1) utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę lub 

2) uchyla zaskarżoną uchwałę w całości lub w części i w tym zakresie orzeka, co do istoty sprawy.

 

III Przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Izby.

 

§ 41

 

1.   Sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Izby przedstawiają na posiedzeniu Kolegium Izby:

1)   naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej – z działalności kontrolnej,

2)   naczelnik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń – z działalności informacyjno – szkoleniowej.

2.   Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 Kolegium Izby przyjmuje lub odmawia przyjęcia w terminie do 31 marca.

 

§ 42

 

Rozstrzygnięcie Kolegium Izby, o którym mowa w § 41 ust. 2 następuje po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji.

 

§ 43

 

Odmowa przyjęcia sprawozdania może nastąpić w przypadku:

1)   niewykonania ramowego planu pracy,

2)   niewykonania uchwalonych wniosków Kolegium Izby do ramowego planu pracy.

 

IV Uchwalanie wniosków do projektu budżetu Izby oraz ramowego planu pracy.

 

§ 44

 

Członek Kolegium Izby może zgłosić wniosek do projektu budżetu Izby oraz ramowego planu pracy.

 

§ 45

 

Kolegium Izby uchwala wniosek bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Kolegium Izby.

 

§ 46

 

W przypadku różnicy pomiędzy kwotami wnioskowanymi w projekcie budżetu Izby a zatwierdzonym planem finansowym, główny księgowy przekazuje Kolegium Izby informacje na ten temat.

 

V Przyjmowanie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

 

§ 47

 

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia na posiedzeniu Kolegium Izby kierownik Biura oraz główny księgowy.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Kolegium Izby przyjmuje lub odmawia     przyjęcia w terminie do 20 marca.

 

§ 48

 

Odmowa przyjęcia sprawozdania, o którym mowa w § 47 może nastąpić w przypadku:

1) niewykonania budżetu,

2) niewykonania uchwalonych wniosków Kolegium Izby do projektu budżetu Izby.

 

 

 

VI Rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.

 

§ 49

 

1.   O wpłynięciu zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Prezes Izby informuje Kolegium Izby.

2.   Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, Prezes Izby przekazuje właściwemu członkowi Kolegium Izby celem merytorycznego przygotowania sprawy.

 

§ 50

 

1.   Kolegium Izby może zastrzeżenia oddalić lub uwzględnić.

2.   Projekt uchwały w sprawie przygotowuje właściwy członek Kolegium Izby.

 

§ 51

 

Przed rozstrzygnięciem dotyczącym wniesionych zastrzeżeń Kolegium Izby może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej.

 

§ 52

 

Uchwały Kolegium Izby dotyczące rozpatrzenia zastrzeżeń zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniu niejawnym.

 

§ 53

 

Rozpatrzenie zastrzeżeń powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Izby.

 

VII Wybór kandydata na Prezesa Izby

 

§ 54

 

Kolegium Izby ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Izby w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym w terminie 60 dni przed upływem kadencji.

 

§ 55

 

W przypadku dopuszczenia do konkursu jednego kandydata lub niedopuszczenia żadnego kandydata Kolegium Izby ogłasza niezwłocznie nowy konkurs.

 

§ 56

 

1.   Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia Kolegium Izby listę kandydatów lub kandydata na prezesa Izby.

2.   Kolegium Izby wybiera kandydata na prezesa Izby poprzez zaopiniowanie kandydatów lub kandydata w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy jego składu.

 

 

 

§ 57

 

1.   W głosowaniu nad uchwałą w sprawie zaopiniowania kandydatów na prezesa Izby nie biorą udziału członkowie Kolegium Izby, którzy przystąpili do konkursu, są małżonkiem kandydata, osobą pozostająca we wspólnym pożyciu z kandydatem, krewnym kandydata albo powinowatym do drugiego stopnia albo są z kandydatem związane z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli, a ich kandydatury podlegają zaopiniowaniu przez Kolegium Izby.

2.   Przewodniczący Kolegium Izby przesyła uchwałę w sprawie zaopiniowania kandydatów na prezesa Izby Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 

VIII Wyrażanie opinii Kolegium Izby w sprawie kandydata lub kandydatów na członków Kolegium Izby

 

§ 58

 

Kandydatów na członków Kolegium Izby wyłania w drodze konkursu komisja konkursowa.

 

§ 59

 

1.   Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia Kolegium Izby listę kandydatów na członków Kolegium Izby.

2.    Kolegium Izby przy opiniowaniu kandydata lub kandydatów realizuje zasadę powoływania przez Prezesa Rady Ministrów członków Kolegium Izby w połowie spośród kandydatów zgłoszonych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 60

 

Kolegium Izby rozpatruje odwołania kandydata na członka Kolegium Izby od uchwały komisji konkursowej w sprawie niedopuszczenia go do konkursu.

 

IX Postępowanie skargowe przed sadami administracyjnymi

 

§ 61

 

1.   Odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sporządza radca prawny przy udziale członka Kolegium Izby.

2.   Kolegium Izby przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym reprezentuje radca prawny i członek Kolegium Izby.

3.   Skargę kasacyjną sporządza radca prawny na wniosek Kolegium Izby.

4.   W przypadku uznania wniesienia skargi kasacyjnej za bezzasadne, radca prawny odmawia jej sporządzenia, uzasadniając swoje stanowisko przez wydanie stosownej opinii.

 

X Wybór przedstawiciela do KRRIO

 

§ 62

 

1.   Reprezentanta do Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wybiera Kolegium Izby w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów na okres 3 lat.

2.   Kadencja reprezentanta do Krajowej Rady Izb Obrachunkowych trwa do czasu wyboru nowego reprezentanta.

3.   Kolegium Izby może odwołać reprezentanta z ważnych powodów przed upływem 3 lat.

4.   Po odwołaniu, o którym mowa w ust. 2, Kolegium Izby dokonuje wyboru nowego reprezentanta według zasad określonych w ust. 1.

 

 

Rozdział VI

Członkowie Kolegium Izby

 

§ 63

 

1.   Członkowie Kolegium Izby realizują zadania określone w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych oraz innych ustawach.

2.   Członkowie Kolegium Izby przy rozpatrywaniu spraw są niezawiśli, pełnią swą funkcję z najwyższą starannością i w sposób bezstronny.

3.   Członkowie Kolegium Izby są zobowiązani do merytorycznego rozstrzygania spraw zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.

4.   Do obowiązków członków Kolegium Izby należy w szczególności:

1)   dokładne zapoznanie się ze sprawą,

2)   sporządzenie pisemnego uzasadnienia uchwały podjętej przez Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Kolegium Izby, na którym uchwała ta została podjęta,

3)   niezwłocznie informowanie przewodniczącego Kolegium Izby o okolicznościach uniemożliwiających mu wykonanie jego obowiązków,

4)   zachowanie tajemnicy, co do okoliczności ujawnionych w toku postępowania oraz w toku posiedzenia Kolegium Izby, z wyjątkiem podjętej uchwały lub postanowienia Kolegium Izby.

 

§ 64

 

Członkowie Kolegium Izby są pracownikami Izby lub ich członkostwo w Kolegium Izby ma charakter pozaetatowy.

 

§ 65

 

Podział pracy pomiędzy poszczególnych członków Kolegium Izby, a w szczególności spraw dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, następuje w drodze zarządzenia prezesa Izby.

 

§ 66

 

1.   Sprawy rozstrzygane na posiedzeniach Kolegium Izby są wstępnie analizowane przez odpowiednich pracowników Izby i podlegają przygotowaniu przez właściwego członka Kolegium Izby.

2.   Członek Kolegium Izby dokonuje wstępnego badania uchwał (zarządzeń) organów jednostek samorządu terytorialnego objętych postępowaniem nadzorczym Izby oraz w razie ewentualnego stwierdzenia możliwości naruszenia prawa, sporządza zawiadomienie o tym fakcie, które podpisuje prezes Izby, a w Zespole Zamiejscowym w Elblągu koordynator lub upoważniony przez niego członek Kolegium Izby.

3.   Członkowie Kolegium Izby w zakresie rozstrzyganych spraw korzystają z dokumentacji znajdującej się w dyspozycji Izby, wyjaśnień i informacji pochodzących od jednostek podlegających kontroli i nadzorowi oraz pracowników Izby.

4.   Członek sprawozdawca przygotowuje projekt uchwały oraz prowadzi daną sprawę do czasu jej zakończenia na posiedzeniu Kolegium Izby.

5.   Obsługę kancelaryjną Kolegium Izby zapewnia prezes Izby.

 

§ 67

 

1.   Członkowie Kolegium Izby są zobowiązani do stałego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

2.   Warunki do spełniania obowiązku określonego w ust. 1 zapewnia prezes Izby.

 

 

Rozdział VII

Składy orzekające

 

§ 68

 

W Izbie działają składy orzekające złożone z trzech członków Kolegium Izby.

 

§ 69

 

Składy orzekające i ich przewodniczących wyznacza prezes Izby.

 

§ 70

 

Do zadań składów orzekających należy wydawanie opinii:

1)   w sprawach możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego,

2)   w sprawach prawidłowości planowanej kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,

3)   w sprawach możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego,

4)    o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,

5)   o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

6)   o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

7)   o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz w sprawie uchwały rady gminy o nieudzielaniu wójtowi absolutorium,

8)   o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych,

9)   o programach postępowań naprawczych jednostek samorządu terytorialnego,

10) w innych sprawach określonych w ustawach.

 

§ 71

 

W sprawach, o których mowa w § 70 pkt 7 opinie wydawane są w terminie 14 dni.

 

§ 72

 

Opinie składów orzekających wydawane są w formie uchwał, podejmowanych większością głosów.

 

§ 73

 

Uchwałę składu orzekającego podpisuje jego przewodniczący.

 

§ 74

 

Od uchwały składu orzekającego służy odwołanie do Kolegium Izby.

 

 

Rozdział VIII

Komisja do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika

 

§ 75

 

Prezes Izby każdorazowo w drodze zarządzenia powołuje 5-osobową komisję do rozpatrzenia sprawy dotyczącej powiadomienia przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadku dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zwaną dalej Komisją, wyznaczając jej przewodniczącego.

 

§ 76

 

1.   Komisja rozpatrując sprawę, w której skarbnik jednostki samorządu terytorialnego dokonał kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, bada pod względem zgodności z prawem czynność będącą przedmiotem powiadomienia.

2.   Ostateczne rozpatrzenie sprawy może być poprzedzone przeprowadzeniem kontroli doraźnej. Z wnioskiem do prezesa Izby o przeprowadzenie kontroli występuje przewodniczący Komisji.

3.   Komisja rozstrzyga w formie uchwały. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 4 członków.

4.   Przewodniczący Komisji zwołuje jej posiedzenie oraz określa termin i porządek posiedzenia.

5.   Przewodniczący zwołując posiedzenie Komisji zawiadamia o jego miejscu i terminie skarbnika jednostki samorządu terytorialnego oraz organ wykonawczy.

 

 

DZIAŁIII

PREZES IZBY

 

§ 77

 

Prezes kieruje działalnością Izby, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników Izby, a w szczególności:

1)   zwołuje posiedzenia Kolegium Izby, oraz kieruje jego obradami,

2)     wyznacza składy orzekające i ich przewodniczących,

3)     powołuje, spośród członków Kolegium Izby, Komisję do rozpatrywania spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika,

4)     wyznacza członka Kolegium Izby do kierowania pracą Zespołu Zamiejscowego,

5)     występuje do Prezesa Rady Ministrów o zwiększenie liczby członków Kolegium Izby,

6)     ogłasza konkurs na stanowisko członka Kolegium Izby,

7)     występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o powołanie, odwołanie lub zmianę charakteru zatrudnienia członków Kolegium Izby,

8)     występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o powołanie i o odwołanie zastępcy Prezesa,

9)     opracowuje projekt Regulaminu organizacyjnego Izby,

10) przedkłada, po przyjęciu przez Kolegium Izby, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Izby w terminie do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku objętym sprawozdaniem,

11) informuje właściwego wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o negatywnej opinii wydanej o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetów,

12) przekazuje organom dokonującym podziału subwencji i dotacji celowych informacje o nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych,

13) powiadamia kierowników jednostek kontrolowanych o okresie i terminie rozpoczęcia kontroli,

14) zapewnia organizacyjno – prawną i biurową obsługę organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

15) zapoznaje się z wszelką korespondencją wpływającą do Izby i kieruje sprawy do właściwych komórek organizacyjnych Izby,

16) ustala zasady wykonywania funkcji nieetatowego członka Kolegium Izby,

17) powołuje komisję socjalną,

18) udziela informacji mediom ( prasa, radio, telewizja),

19) podpisuje:

a)   zarządzenia wewnętrzne,

b)   informacje, o których mowa w punkcie 11 przedstawiane wojewodzie i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,

c)    informacje, o których mowa w punkcie 12 przekazywane organom dokonującym podziału subwencji i dotacji celowych,

d)   pisma w sprawie przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej sprawozdań, o których mowa w punkcie 10,

e)   wystąpienia pokontrolne wraz z wnioskami kierowane do jednostki kontrolowanej,

f)     pisma dotyczące spraw osobowych pracowników Izby,

g)   inne pisma wychodzące na zewnątrz, a w szczególności pisma kierowane do urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

 

§ 78

 

Prezes Izby może upoważnić członka Kolegium Izby, naczelnika wydziału, kierownika biura oraz koordynatora Zespołu Zamiejscowego do podpisywania pism w jego imieniu.

 

§ 79

 

W czasie nieobecności prezesa Izby działalnością Izby kieruje zastępca prezesa Izby.

§ 80

 

Zastępca prezesa Izby:

1)   wykonuje zadania i uprawnienia w zakresie określonym przez prezesa Izby,

2)   kieruje działalnością Izby w czasie nieobecności prezesa Izby, z wyłączeniem spraw, które prezes Izby zastrzegł do swojej wyłącznej właściwości.

 

DZIAŁ VI

ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY

 

§ 81

 

1.  Poza siedzibą Izby działa Zespół Zamiejscowy w Elblągu.

2. Zespół Zamiejscowy nie stanowi odrębnej jednostki organizacyjnej Izby, funkcjonuje w ramach jej struktur wewnętrznych i jest miejscem pracy dla pracowników poza jej siedzibą.

3. Pracą Zespołu Zamiejscowego kieruje członek Kolegium Izby wyznaczony przez prezesa Izby, zwany dalej „koordynatorem”.

 

§ 82

 

Koordynator sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań wynikających z zakresu czynności pracowników, których miejscem pracy jest Zespół, a ponadto:

1)   występuje z wnioskami w sprawie opracowania i zmiany planu kontroli,

2)   występuje z wnioskami w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnych,

3)   dokonuje zakupów na potrzeby Zespołu,

4)   administruje zasobami technicznymi Zespołu,

5)   wykonuje inne zadania zlecone przez prezesa Izby.

 

DZIAŁ VII

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WEWNĘTRZNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

 

§ 83

 

1.   Wewnętrzne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy wykonują zadania Izby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszego regulaminu.

2.   Do obowiązków naczelników wydziałów, głównego księgowego oraz osób kierujących i koordynujących zespołem pracowników należy kierowanie całokształtem pracy podległych komórek organizacyjnych, a w szczególności:

1) zaznajamianie się z pismami wpływającymi do komórki organizacyjnej i wydawanie podwładnym odpowiednich poleceń,

2) rozdzielanie pracy pomiędzy poszczególnych pracowników,

3) bieżąca kontrola realizacji zadań i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji,

4) składanie wniosków o charakterze kadrowym,

5) współdziałanie z głównym księgowym w zakresie opracowywania projektu budżetu Izby,

6) podpisywanie korespondencji niezastrzeżonej do podpisu Prezesa Izby i jego zastępcy oraz innej w ramach pisemnego upoważnienia Prezesa Izby,

7) zgłaszanie potrzeb w zakresie dokształcania i szkolenia pracowników,

8) wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa Izby albo jego zastępcę.

3. Pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych podlegają bezpośrednio naczelnikom wydziałów lub kierownikowi biura.

4. Pracownicy Izby odpowiadają w szczególności za:

1)   rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

2)   terminowe załatwienie spraw, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i zasad współżycia.

 

DZIAŁ VIII

WYDZIAŁY I ZASADY ICH DZIAŁANIA

 

§ 84

 

1. Do zakresu działania Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej należy w szczególności:

1)   opracowywanie projektu planu kontroli,

2)   opracowywanie sprawozdania z wykonania planu kontroli,

3)   kontrola na podstawie zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych:

a)   jednostek samorządu terytorialnego,

b)   związków międzygminnych oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,

c)   związków oraz stowarzyszeń powiatów,

d)   samorządowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych osób prawnych,

4)   kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki, na podstawie ustaw lub zawartych porozumień dokonywana na podstawie kryteriów wymienionych w pkt 3 oraz z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności,

5)   kontrola podmiotów niewymienionych w pkt 3 w zakresie wykorzystania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

6)   uczestniczenie w opracowywaniu raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,

7)   zabezpieczanie i udostępnianie Kolegium Izby dokumentów związanych z przeprowadzanymi kontrolami,

8)   przygotowanie materiałów do archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

9)   rozpatrywanie skarg na działalność organów jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zadania Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej realizowane są zgodnie z planem kontroli przez inspektorów, działających na podstawie imiennego upoważnienia Prezesa Izby lub jego Zastępcy.

3. Działalność kontrolna powinna być połączona z instruktażem w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawa i ich stosowania w praktyce.

4. Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1)   kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego, co najmniej raz na 4 lata,

2)   problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub kilku jednostkach kontrolowanych,

3)   doraźne, celem sprawdzenia wykonania wniosków pokontrolnych zarządzone przez Prezesa Izby oraz podejmowane w razie innych potrzeb.

 

 

 

 

§ 85

 

1.   Pracę Wydziału organizuje i nadzoruje naczelnik.

2.   W czasie nieobecności naczelnika pracą Wydziału kieruje jego zastępca.

 

§ 86

 

Do zakresu działania Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń należy w szczególności:

1)     ewidencja i wprowadzanie do komputerowej bazy danych uchwał i zarządzeń objętych nadzorem Izby,

2)     przygotowywanie dla członków Kolegium Izby materiałów analitycznych i uwag do uchwał oraz zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego związanych z zadaniami nadzorczymi Izby w zakresie badania wymienionych dokumentów wraz z podaniem obowiązującej w danym zakresie podstawy prawnej,

3)     przygotowywanie materiałów analitycznych dla składów orzekających w sprawach będących przedmiotem opinii,

4)     przygotowywanie projektu ramowego planu pracy Izby oraz sprawozdania z jego realizacji,

5)     opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno – szkoleniowej Izby,

6)     przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,

7)     przygotowywanie informacji i sprawozdań związanych z realizacją przez Izbę jej ustawowych zadań, przekazywanych następnie przez Prezesa Izby właściwym organom administracji rządowej,

8)     kontrolowanie pod względem rachunkowym i formalnym kwartalnych i rocznych sprawozdań składanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podejmowanie działań mających na celu wyjaśnienie stwierdzonych nieprawidłowości.

9)     opracowywanie analiz z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym udział w przygotowywaniu sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, przedkładanego przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych Sejmowi i Senatowi,

10) współpraca przy przygotowaniu raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,

11) organizowanie szkoleń w zakresie objętym nadzorem i kontrolą oraz opracowywanie programów szkoleń pracowników Izby we współpracy z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Izby,

12) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej podmiotów objętych nadzorem i kontrolą RIO,

13) przekazywanie informacji o zmianach w przepisach prawnych mających wpływ na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz upowszechnienie informacji wynikających ze sprawowania przez Izbę funkcji nadzorczej i kontrolnej,

14) gromadzenie dokumentacji otrzymanej z jednostek samorządu terytorialnego i wytworzonej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,

15) przygotowanie materiałów do archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

16) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

 

§ 87

 

1.   Pracę Wydziału organizuje i nadzoruje naczelnik.

2.   W czasie nieobecności naczelnika pracą Wydziału kieruje jego zastępca.

DZIAŁ IX

BIURO IZBY

 

§ 88

 

Do zadań Biura należy w szczególności:

1)     przygotowywanie projektu budżetu Izby,

2)     sporządzanie do końca lutego sprawozdania z wykonania budżetu Izby za rok poprzedni,

3)     prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami,

4)     prowadzenie spraw kadrowych,

5)     prowadzenie prac kancelaryjnych oraz sekretariatu Prezesa i Zastępcy Prezesa Izby,

6)     prowadzenie prac kancelaryjnych Rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,

7)     zaopatrzenie w maszyny, urządzenia i materiały biurowe,

8)     prowadzenie archiwum zakładowego,

9)     administrowanie obiektami oraz pomieszczeniami biurowymi będącymi w posiadaniu Izby,

10) prowadzenie spraw związanych z modernizacją i remontami obiektów i pomieszczeń Izby,

11) prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem Izby,

12) obsługa informatyczna Izby:

13) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,

14) administrowanie siecią komputerową oraz archiwizowanie danych,

15) obsługa poczty elektronicznej w porozumieniu z wydziałami Izby,

16) przygotowywanie projektów planów rozwoju infrastruktury informatycznej Izby.

17) obsługa kancelaryjna i księgowa komisji socjalnej,

18) przygotowanie materiałów do archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

§ 89

 

1.   Pracę Biura organizuje i nadzoruje kierownik Biura.

2.   W czasie nieobecności kierownika Biura pracą Biura kieruje pracownik wyznaczony przez prezesa Izby.

 

DZIAŁ X

SAMODZIELNE STANOWISKA PODLEGŁE BEZPOŚREDNIO PREZESOWI IZBY

 

Rozdział I

Radca prawny

 

§ 90

 

1. Radca prawny Izby świadczy pomoc prawną w ramach stosunku pracy i podlega bezpośrednio prezesowi Izby.

2. Do zadań radcy prawnego należy świadczenie pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.), a w szczególności:

1)   wydawanie na wniosek prezesa Izby opinii prawnych w sprawach rozpatrywanych przez Kolegium Izby, składy orzekające oraz w każdej innej sprawie związanej z działalnością Izby,

2)   udzielanie pracownikom Izby porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

3)   opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji wydawanych przez Prezesa Izby,

4)   opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów i porozumień zawieranych przez Izbę,

5)   opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał podejmowanych przez Kolegium Izby, 

6)   sporządzanie pism procesowych,

7)   występowanie w charakterze pełnomocnika Izby przed sądami i urzędami,

8)   wykonywanie innych zadań, mieszczących się w ramach pomocy prawnej, zleconych przez Prezesa Izby.

3. Opinia prawna jest rozwiniętym stanowiskiem radcy prawnego, wyrażonym na piśmie, zawierającym ocenę prawną danego stanu faktycznego.

4. Opinia prawna jest wydawana w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym i faktycznym.

5. Porada prawna jest praktycznym wskazaniem, jak należy postąpić zgodnie z prawem w danym stanie faktycznym; nie wymaga formy pisemnej praz rozwinięcia zajętego stanowiska.

 

Rozdział II

Główny Księgowy

 

§ 91

 

Do zadań głównego księgowego należą sprawy określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), a w szczególności:

1)   prowadzenie rachunkowości Izby zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

Rozdział III

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

 

§ 92

 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych zapewnia przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych wykonując czynności określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a w szczególności:

1)   zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

2)   zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,

3)   zarzadzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

4)   kontroluje ochronę informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

5)   okresowo kontroluje ewidencję materiałów i obieg dokumentów,

6)   opracowuje i aktualizuje plan ochrony informacji niejawnych w Izbie i nadzoruje jego realizację,

7)   prowadzi szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

8)   prowadzi zwykłe postępowania sprawdzające oraz kontrolne postępowania sprawdzające,

9)   prowadzi aktualny wykaz osób zatrudnionych w Izbie, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

 

 

DZIAŁ XI

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

§ 93

 

1.   Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

2.   Udostępnieniu podlega każda informacja publiczna z obszaru działania Izby, do której prawo nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, przepisach o ochronie innych tajemnic oraz w innych ustawach.

 

§ 94

 

1.   Informacje publiczne udostępniane są w drodze:

1)   ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)   zamieszczania informacji publicznych na stronach internetowych Izby,

3)   wglądu do dokumentów:

a) z posiedzeń Kolegium Izb,

b) będących w posiadaniu Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń,

c)przechowywanych w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej – w tym związanych z zakończonym postępowaniem kontrolnym ( postępowanie uważa się za zakończone z upływem terminu na złożenie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych – 14 dni od otrzymania przez jednostkę kontrolowaną wystąpienia pokontrolnego).

2.   Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 odbywa się bez konieczności złożenia wniosku. Zapoznanie się z udostępnionymi dokumentami odbywa się w obecności pracownika Izby.

3.   Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Izby jest udostępniana na pisemny wniosek, w którym należy określić zakres i formę przekazania informacji. Wnioskodawca powinien być poinformowany o możliwości złożenia wniosku wg wzoru. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

4.   Informacja publiczna, która może być udostępniona bezzwłocznie, udostępniana jest w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności zachowania wymogów określonych w ust. 3.

 

§ 95

 

1.   Wnioski mogą być składane w sekretariacie Izby oraz w sekretariacie Zespołu Zamiejscowego.

2.   Koordynator Zespołu Zamiejscowego informuje prezesa Izby lub jego zastępcę o otrzymaniu wniosku w sprawie dostępu do informacji publicznej.

 

§ 96

 

1.   Każdy wniosek jest rejestrowany.

2.    Rejestr centralny wniosków prowadzony jest przez Biuro Izby.

3.   Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej.

4.   Wniosek o udostępnienie informacji jest bezzwłocznie przekazywany do odpowiedniego Wydziału lub do Zespołu Zamiejscowego.

 

§ 97

 

1.   Po wpłynięciu wniosku do Izby, naczelnik Wydziału lub koordynator Zespołu Zamiejscowego wyznacza pracownika do przygotowania projektu informacji.

2.   Informacje publiczne winny być opatrzone pieczęcią Izby oraz zawierać imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób, które ją wytworzyły lub odpowiadają za jej treść, dane określające tożsamość osoby, która udostępniła informacje oraz datę udostępnienia.

 

§ 98

 

1.   Udostępnianie informacji następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 7.

2.   Dniem złożenia wniosku jest data jego wpływu do Izby.

3.   W przypadku udostępnienia informacji, która może być udostępniona bezzwłocznie w formie ustnej i pisemnej bez pisemnego wniosku, postanowienia § 97 stosuje się odpowiednio.

4.   Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

5.   Informacja udostępniana jest w sposób i w formie określonej we wniosku.

6.   W przypadku braku możliwości udostępnienia informacji w formie określonej we wniosku, prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona powiadamia o

    tym wnioskodawcę, wskazując przyczyny oraz możliwe sposoby i formy jej udostępnienia.

7.   Jeżeli wnioskodawca w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust.6, nie złoży wniosku w sprawie udostępnienia informacji w sposób i w formie wskazanych w powiadomieniu, prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

8.   W przypadku, gdy wnioskodawca zwróci się o udostępnienie informacji w sposób wymagający poniesienia dodatkowych kosztów, powinien być poinformowany w ciągu 14 dni o wysokości opłaty związanej z kosztami wynikającymi ze sposobu udzielenia informacji.

9.    Udostępnienie informacji w sytuacji określonej w ust. 8 następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

 

 

§ 99

 

1.   Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji, którą wydaje Prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona.

2.   Do decyzji, o których mowa w ust. 1 stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z tym, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także elementy wskazane w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.).

 

§ 100

 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania, rozpatruje prezes Izby.

 

§ 101

 

Odpowiedź na skargę złożoną do wojewódzkiego sądu administracyjnego, o której mowa w art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przygotowują osoby wyznaczone przez prezesa Izby.

 

§ 102

 

1.   Kierownik Biura Izby zobowiązany jest do umożliwienia kopiowania i przesyłania informacji publicznej.

2.   Koszty kopiowania i przesyłania informacji w sposób określony w ust. 1 ponosi wnioskodawca.

3.   Zasady kalkulacji kosztów określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

 

 

DANE WNIOSKODAWCY

 

Imię i nazwisko

...............................................

Adres

...............................................

nr telefonu

...............................................

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

? dostęp do informacji

w siedzibie Izby (Zespołu Zamiejscowego w .............................................)**

— możliwość przeglądania

? przekazanie informacji:

? jako kserokopii

? w formie elektronicznej, na nośniku elektromagnetycznym:

? dyskietka 3,5”

? CD

Sposób przekazania informacji:

Przesłanie informacji do skrzynki poczty elektronicznej pod adres

.....................................................................................................

Przesłanie informacji pocztą pod adres***

..................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

? Odbiór osobiście przez wnioskodawcę.

 

                                 ...............................................................

                                  (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

* Proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Wypełnić, jeżeli adres jest inny niż podany wcześniej.

  

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

 

 

 

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku koszty z tym związane ponosi wnioskodawca. Koszty kopiowania i przesyłania informacji publicznej wynoszą:

        w przypadku kopiowania - w wysokości odpowiadającej kosztom własnym Izby

        w przypadku udostępniania jej na dyskietce lub CD- ROM stanowiących własność Izby w wysokości odpowiadającej cenie nośnika, na którym informacja jest zapisana,

        w przypadku przesłania pocztą – w wysokości odpowiadającej kosztom własnym powiększonym o cenę usługi pocztowej.

Izba każdorazowo przedstawia wnioskodawcy kalkulację poniesionych kosztów.

Opłaty z powyższego tytułu wpłacane są na konto Izby:

NBP O/ Olsztyn  konto : 27101013970058162230000000

lub bezpośrednio w kasie Izby.

 

 

 

Zmiany Regulaminu

 

    1. Zmiana - 05.08.2014 r. - plik 160/2014.pdf

    2. Zmiana - 15.04.2015 r. - plik 143/2015.pdf

    3. Zmiana - 08.03.2018 r. - plik 96/2018.pdf

    4. Zmiana - 12.09.2018 r. - plik 364/2018.pdf

 

Załączniki

160)2014 (32.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
143)2015 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
96)2018 (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
364)2018 (82.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Biuro Izby
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2014-05-14 12:25:49
Opublikował:Z-ca Prezesa Izby
Data publikacji:2014-05-14 12:28:38
Ostatnia zmiana:2018-11-20 13:04:26
Ilość wyświetleń:2842

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij