Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Kolorowy pasek

Wyjaśnienia w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych

L.p. Nr pisma Tematyka
1. RIO.III.072-2/2017 Zamieszczanie reklam w gazecie samorządowej.
2. RIO.III.072-7/2017 Ujęcie w planie finansowym środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.
3. RIO.III.072-9/2017 Sporządzanie sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej.
4. RIO.III.072-12/2017 Wyrównanie kwoty dotacji oświatowej.
5. RIO.III.072-21/2017 Prowadzenie działalności polegającej na zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi przez samorządowy zakład budżetowy.
6. RIO.III.072-22/2017 Wykazanie w oświadczeniu majątkowym diety radnego.
7. RIO.III.072-27/2017 Możliwość udzielenia pomocy finansowej dla gminy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla pogorzelców na odbudowę spalonego budynku.
8. RIO.III.072-28/2017 Sposób ujmowania danych w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2016 r. w wierszu N3.2 depozyty na żądanie.
9. RIO.III.072-30/2017 Stawki podatku od nieruchomości dla kategorii pozostałych budynków lub ich części.
10. RIO.III.072-31/2017 Wpływ umowy o poprawę efektywności energetycznej na poziom zadłużenia gminy i jej zdolność kredytową.
11. RIO.III.072-34/2017 Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Grunwald.
12. RIO.III.072-35/2017 Wpływ umowy o poprawę efektywności energetycznej na poziom zadłużenia gminy i jej zdolność kredytową.
13. RIO.III.072-36/2017 Możliwość pokrycia kosztów sporządzenia planu miejscowego przez osobę fizyczną.
14. RIO.III.072-37/2017 Możliwość realizacji inwestycji w formule „wybuduj i sfinansuj” z wykupem wierzytelności przez bank.
15. RIO.III.072-39/2017 Możliwość odstąpienia od przypisywania należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa nieodpłatnie przejętych na rzecz Skarbu Państwa w postaci użytkowania wieczystego nieruchomości.
16. RIO.III.072-42/2017 Możliwość finansowania z budżetu gminy specjalizacji lekarskich lekarzy zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
17. RIO.III.072-43/2017 Sposób powołania i rozliczenia usługi biegłego z listy biegłych sądowych.
18. RIO.III.072-44/2017 Dotacja na dziecko, które kończy 2,5 roku w trakcie miesiąca kalendarzowego.
19. RIO.III.073-8/2017 Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup i montaż serwera sieciowego z wgraniem danych
20. RIO.III.073-9/2017 Sposób rozliczenia kosztów wspólnych trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.
21. RIO.III.073-11/2017 Termin przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
22. RIO.III.072-45/2017 Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.
23. RIO.III.072-52/2017 Możliwość finasowania przez gminę zadań własnych realizowanych przez spółkę komunalną.
24. RIO.III.072-53/2017 Zwolnienia od podatku od nieruchomości i niedochodzenia małych kwotowo należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego.
25. RIO.III.072-54/2017 Czy rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych…” powinien  być uwzględniony do wyliczenia podstawowej kwoty dotacji.
26. RIO.III.072-56/2017 Podstawowa kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej dla dorosłych z klasami VII i VIII oraz wychowanka internatu zorganizowanego przy tej szkole.
27. RIO.III.072-59/2017 Ustalenia wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję Wójta.
28. RIO.III.072-65/2017 Sposób zakwalifikowania zwrotu dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegającej zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.
29. RIO.III.072-66/2017 Głosowanie radnych nad wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
30. RIO.III.073-14/2017 Zasady szacowania wartości zamówień publicznych.
31. RIO.III.072-69/2017 Możliwość otrzymania darowizny przez Gminę na finansowanie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
32. RIO.III.072-70/2017 Możliwość sfinansowania z budżetu gminy wymiany drzwi garażowych w budynku remizy będącej własnością Ochotniczej Straży Pożarnej.
33. RIO.III.072-72/2017 Możliwość sfinansowania z rezerwy celowej na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego zakupu mobilnego biura specjalistycznego, tzw. „Mobilnego Komisariatu” dla Komendy Miejskiej Policji.
34. RIO.III.072-73/2017 Finansowanie bezpłatnego transportu i opieki niepełnosprawnego ucznia do szkoły.
35. RIO.III.072-67/2017 Opinia na temat możliwości podjęcia przez Gminę uchwały dot. projektu „W drodze do aktywności” .
36. RIO.III.072-79/2017 Wyrażenie opinii dotyczącej przekształcania jednostek oświatowych będących jednostkami budżetowymi, a w szczególności przekształcenia istniejącego gimnazjum w szkołę podstawową.
37. RIO.III.072-80/2017 Możliwość dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Powiatu  na rok 2017.
38. RIO.III.072-81/2017 Ujęcie w budżecie Gminy dotacji z budżetu państwa udzielonej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej bezpośrednio Ochotniczej Straży Pożarnej  na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w ramach umowy o realizację zadania publicznego pt. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.
39. RIO.III.072-84/2017 Możliwość wydawania samorządowego bezpłatnego biuletynu informacyjnego.
40. RIO.III.072-85/2017 Tryb procedowania uchwały absolutoryjnej.
41. RIO.III.073-21/2017 Naliczanie dotacji na uczniów objętych nauczaniem domowym w Publicznej Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie.
42. RIO.III.073-25/2017 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola niepublicznego.
43. RIO.III.073-26/2017 Ewidencjonowania opłat targowych. 
44. RIO.III.072-89/2017 Wykazywanie lokat terminowych w sprawozdaniu Rb-NDS.
45. RIO.III.072-94/2017 Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego na zadanie pn.: „Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – las białucki”.
46. RIO.III.072-96/2017 Zawarcie umowy dotyczącej udzielenia z budżetu Gminy  innej jednostce samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne - badanie uchwały intencyjnej.
47. RIO.III.072-101/2017 Uwzględnianie do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej dodatku za wysługę lat za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.
48. RIO.III.072-116/2017 Dotacje udzielone gimnazjom w okresie sprzed ich przekształcenia lub włączenia do innych typów szkół oraz w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla klas gimnazjum przekształconych lub włączonych do innego typu szkoły.
49. RIO.III.072-127/2017 Możliwości dopłaty z budżetu gminy do systemu gospodarki odpadami w przypadku jego niezbilansowania.
50. RIO.III.072-129/2017 Możliwość przyznania nagrody pracownikowi samorządowemu oraz w sprawie ponoszenia przez powiat wydatków na zadania o charakterze promocyjnym przez jednostki organizacyjne gmin.
51. RIO.III.072-130/2017 Możliwość zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z utrzymaniem bezdomnych zwierząt w schronisku.
52. RIO.III.072-133/2017 Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.
53. RIO.III.072-134/2017 Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczonych od wynagrodzeń pracowników za miesiąc grudzień 2017 rok z terminem płatności przypadającym na dzień 5 stycznia 2018 r. 
54. RIO.III.072-135/2017 Sposób ustalenia podstawy podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych na dzień 1 stycznia 2017 r. 
55. RIO.III.072-137/2017 Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej na 2018 r. 

Załączniki

RIO.III_072_2_17odp (627.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_7_17odp (547.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_9_17odp (842.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_12_17odp (759.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_21_17odp (149.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_22_17odp (426.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_27_17odp (397.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_28_17odp (439kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_30_17odp (257.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_31_17odp (988.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_34_17odp (126.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_35_17odp (139.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_36_17odp (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_37_17odp (181.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_39_17odp (932.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_42_17odp (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_43_17odp (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_44_17odp (824.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_073_8_17odp (349.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_073_9_17odp (672.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_073_11_17odp (207.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_45_17odp (594.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_52_17odp (746.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_53_17odp (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_54_17odp (713.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_56_17odp (612.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_59_17odp (590.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_65_17odp (362.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_66_17odp (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_073_14_17odp (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_69_17odp (433.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_70_17odp (300.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_72_17odp (529.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_73_17odp (347.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_67_17odp (296.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III_072_79_17odp (159.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_80_17odp (363.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_81_17odp (448kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_84_17odp (620.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_85_17odp (464.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.073_21_17odp (417kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_89_2017odp (181.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_94-100_17odp (365.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_96_17odp (679.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_101_17odp (451.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_116_17odp (438.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_127_17odp (679.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_129_17odp (605.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_130_17odp (717.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_134_17odp (333.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_135_17odp (496.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.072_137_17odp (546.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.073_25_17odp (382.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.073_26_17odp (776.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RIO.III.073_133_17odp (841kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bogusław Kiliś
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogusław Kiliś
Data wprowadzenia:2017-05-18 09:59:32
Opublikował:Bogusław Kiliś
Data publikacji:2017-05-18 10:04:10
Ostatnia zmiana:2018-03-19 13:18:52
Ilość wyświetleń:1765

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij