Zamknij okno Drukuj dokument

Wydział Informacji Analiz i Szkoleń

 

Wydział Informacji Analiz i Szkleń

 

Pracę Wydziału organizuje i nadzoruje naczelnik  JANUSZ SOBOL


tel. 89 675-52-20 wew. 310

 

 

Do zakresu działania Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń należy w szczególności:

 

1)     ewidencja i wprowadzanie do komputerowej bazy danych uchwał i zarządzeń objętych nadzorem Izby,

2)     przygotowywanie dla członków Kolegium Izby materiałów analitycznych i uwag do uchwał oraz zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego związanych z zadaniami nadzorczymi Izby w zakresie badania wymienionych dokumentów wraz z podaniem obowiązującej w danym zakresie podstawy prawnej,

3)     przygotowywanie materiałów analitycznych dla składów orzekających w sprawach będących przedmiotem opinii,

4)     przygotowywanie projektu ramowego planu pracy Izby oraz sprawozdania z jego realizacji,

5)     opracowywanie sprawozdania z działalności informacyjno – szkoleniowej Izby,

6)     przygotowywanie projektów uchwał, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,

7)     przygotowywanie informacji i sprawozdań związanych z realizacją przez Izbę jej ustawowych zadań, przekazywanych następnie przez Prezesa Izby właściwym organom administracji rządowej,

8)     kontrolowanie pod względem rachunkowym i formalnym kwartalnych i rocznych sprawozdań składanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podejmowanie działań mających na celu wyjaśnienie stwierdzonych nieprawidłowości.

9)     opracowywanie analiz z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym udział w przygotowywaniu sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego, przedkładanego przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych Sejmowi i Senatowi,

10) współpraca przy przygotowaniu raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,

11) organizowanie szkoleń w zakresie objętym nadzorem i kontrolą oraz opracowywanie programów szkoleń pracowników Izby we współpracy z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Izby,

12) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce finansowej podmiotów objętych nadzorem i kontrolą RIO,

13) przekazywanie informacji o zmianach w przepisach prawnych mających wpływ na prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz upowszechnienie informacji wynikających ze sprawowania przez Izbę funkcji nadzorczej i kontrolnej,

14) gromadzenie dokumentacji otrzymanej z jednostek samorządu terytorialnego i wytworzonej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,

15) przygotowanie materiałów do archiwizacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

16) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Biuro Izby
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Golonka
Data wprowadzenia:2015-05-15 13:11:41
Opublikował:Dariusz Golonka
Data publikacji:2015-05-15 13:13:01
Ostatnia zmiana:2018-07-24 13:58:46
Ilość wyświetleń:1716